Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs

Alle scholen stellen voor Passend Onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsplan. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden.
Het ondersteuningsplan van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsplan via de medezeggenschapsraad van de school.

 

Keuzes

De keuzes die in het schoolondersteuningsplan gemaakt worden zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op onze school uit gaat zien. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunt maken.

 

Passend aanbod
In het samenwerkingsverband zal voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod beschikbaar moeten zijn. Sommige voorzieningen zijn al landelijk georganiseerd, zoals onderwijs voor kinderen met epilepsie. Niet iedere school zal alle typen ondersteuning willen of kunnen bieden. Bij elkaar moeten alle ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen in een samenwerkingsverband echter wel alle typen ondersteuning bieden.

 

Het ondersteuningsprofiel

Uit het ondersteuningsplan komt een ondersteuningsprofiel, waarin voor de school helder wordt samengevat wat de school wel of niet kan in het bieden van passende zorg. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren