Medezeggenschapsraad & GMR

In onze school functioneert ook een medezeggenschapsraad (MR) die op verschillende onderwerpen, die te maken hebben met  schoolbeleid, advies of instemming mag verlenen.

Deze kunt u vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ouders en leerrkachten  hebben dan formeel invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad overlegt op verzoek met de directeur over belangrijke schoolzaken (hierin heeft de MR advies of instemmingsrecht), zoals over:

  • de organisatie van de school;
  • de besteding van geld en gebouwen;
  • verbetering in het onderwijs;
  • de schoolgids;
  • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
  • het vaststellen van schooltijden, vakanties en vrije dagen.

 

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit twee geledingen:

  • personeelsgeleding van 2 leerkrachten (Judith Nijst & Angéle Diris)
  • oudergeleding van 2 ouders (Patricia de Kort & Nina Bien)

Sinds schooljaar 2022|2022 werken de MR van de Nutsschool en de Regenboog als één MR samen.

 

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-Raad (GMR) bestaat uit leerkrachten en ouders van bij de stichting aangesloten scholen.

Deze personen zijn gekozen uit ouders en personeel van de scholen. De GMR dient voorstellen en ontwikkelingen te bekijken vanuit het algemeen belang van scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de stichting, niet vanuit het perspectief van één school. In het Medezeggenschapsstatuut van kom Leren en in het reglement van de GMR staat beschreven hoe medezeggenschap in de stichting is vastgelegd, wat taken, rechten en verplichtingen zijn van de GMR, het College van Bestuur en de MR-en.

Er zijn 14 zetels in de GMR van kom Leren. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en worden ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren